Kontakt:

Adresa: 26.dubna 10,
350 02 Cheb
GPS: Loc: 50°4'35.200"N, 12°22'9.531"E

TEL: +420 354 415 211
FAX: +420 354 415 210
E-mail: podatelna@execheb.cz
ID datové Schránky: 9bvjcfq
IČ: 01051857
Homepage: www.execheb.cz
Č. účtu: 5023015101/5500

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-16.00
Úterý: po předchozí domluvě
Středa: 08.00-15.00
Čtvrtek: po předchozí domluvě
Pátek: zavřeno

POKLADNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-11.30 12.30-16.00
Úterý: 08.00-11.30 12.30-16.00
Středa: 08.00-11.30 12.30-16.00
Čtvrtek: 08.00-11.30 12.30-16.00
Pátek: 08.00-11.30 12.30-14.00

Provoz podatelny pro příjem podá-
ní je zajištěn každý pracovní den.

Zástupce: Mgr. David Koncz

 Webové stranky vytvořil - J. Princ


O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska

E-podatelna

Dle Nařízení vlády ČR č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, zřídil Exekutorský úřad Cheb veřejnou elektronickou podatelnu.
Elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsány. Elektronicky podepsané datové zprávy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí obsahovat zaručený elektronický podpis (značku) založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis / značka).  

Elektronická adresa e-podatelny:

podatelna@execheb.cz

Systémový kvalifikovaný certifikát e-podatelny

E-podatelna disponuje systémovým kvalifikovaným certifikátem pro účely digitálního podepisování (vytvoření elektronické značky) a šifrování dat, navázaným na e-mailový účet podatelna@execheb.cz

Vystavitel: První certifikační autorita a. s., PostSignum – Qualified certificate

 • Certifikát - ke stažení


 • Přijímání podání dle zákona 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění:

  Podání ve věci samé učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

  Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dle nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 319/05 ze dne 24.4.2006 doplňovat nemusí. Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má tedy stejnou hodnotu, jako podání písemné.

  Ostatní podání učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

  Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

  Ostatní datové zprávy doručené elektronické podatelně

  Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci Exekutorského úřadu a občany.

  Přímá elektronická komunikace se zaměstnanci úřadu (prostřednictvím osobního e-mailového účtu zaměstnance) nepodléhá režimu e-podatelny.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

  Seznam přípustných formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

  • *.txt (prostý text v kódování Windows-1250)
  • *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • *.rtf (rich text format)
  • *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  • *.pdf

  Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

  Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat:

  Přípustné technické nosiče dat:

  • CD-ROM (formát PC)
  • USB FLASH (formát PC)

  Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost. Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

  Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích

  Exekutorský úřad Cheb
  JUDr.Josef Lavička, soudní exekutor
  26.dubna 10
  350 02 Cheb

  Potvrzení doručení datové zprávy

  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje bezprostředně, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Automaticky generovaná odpověď je podepsána zaručenou elektronickou značkou e-podatelny. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nevypovídá o následném zpracování elektronického podání.

  Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

  Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

  Vzor automatického potvrzení doručení datové zprávy

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
  Elektronická podatelna - automatická odpověď

  - Vaše zpráva byla doručena

  IDENTIFIKACE ZPRÁVY
  předmět: Podání - příklad
  od: ... elektronická adresa odesílatele ...
  odesláno: 18.9.2008 10:58:41
  -----------------------------------------------------
  Kontrola doručených zpráv

  Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda datová zpráva neobsahuje škodlivý kód
  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné a odpovídá technickým parametrům
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou


  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

  Pokud byl škodlivý kód zjištěn až při kontrole doručené zprávy, je tato vyřazena z dalšího zpracování. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

  !!!Spustitelné sobory (např. exe, com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány!!!

  Potvrzení o přijetí podání ke zpracování – podepsané zprávy

  Pokud je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem, příp. uznávanou elektronickou značkou a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je po ověření čitelnosti, formální správnosti a připojeného elektronického podpisu (značky) doručené zprávy odesláno potvrzení o jejím postoupení k dalšímu zpracování (nezpracování). Potvrzení dále obsahuje přidělený identifikátor (spisovou značku) podání, čas přijetí ke zpracování, jméno odpovědného pracovníka e-podatelny a je připojena zaručená elektronická značka e-podatelny.

  U nepodepsaných zpráv se potvrzení neodesílá, bez ohledu na přijetí (zamítnutí) pro další zpracování.

  Vzor potvrzení přijetí podání ke zpracování

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
  Elektronická podatelna
  --------------------------------------
  - oznámení o přijetí ke zpracování

  Vaše zpráva doručená: 16.9.2008 11:32:10
  byla přijata ke zpracování: 2.10.2008 14:27:58
  pod značkou: ID PODÁNÍ

  Vaše podání bylo přijato.
  Elektronický podpis byl ověřen.


  Podání bylo předáno k dalšímu zpracování.


  S pozdravem
  ..............................
  pracovnice e-podatelny
  (podatelna@execheb.cz)
  Exekutorský úřad Cheb

  ------------------ Původní zpráva ------------------
  ... původní zpráva ...
  Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@execheb.cz, případně volejte na tel. č. 355 318 111

  Legislativní úprava Elektronického podpisu

  Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů
  Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách


  O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska